P2141054
P2140975
P2140946
Our staff at the annual HIV conferecne 2018
Interactive board games for drug education created by Gang Saa
20190528_190528_0018
Radio program
resize
P5290378
World AIDS Day event 2018 at Maharaj Hospital
logo_edited.jpg

ตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา สถาบันวิจัยฯได้ดำเนินการวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ในทุกๆด้านได้แก่ วัคซีนป้องกันเอชไอวี

ชีวเวชศาสตร์เพื่อป้องกันเอชไอวีและการรักษาในประชากรกลุ่มต่าง ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี 
ร่วมกับเครือข่ายวิจัยที่สำคัญระดับนานาชาติ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
โครงการวิจัยเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ที่สถาบันฯดำเนินการมีความหลากหลาย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา และความจำเป็นขององค์ความรู้ในช่วงเวลานั้นๆ ผลจากโครงการวิจัยหลายประการได้นำซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ต่อนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและรักษาผู้ป่วยในปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและทั่วโลก

ข่าวสารและกิจกรรม

คลิกภาพข่าวเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

8 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม 2563
ทีมวิจัย HPTN 083 และผู้ประสานงานชุมชนเยี่ยมชมศูนย์สุขภาพ Caremat และมูลนิธิ Mplus องค์กรชุมชนที่ทำงานด้านการป้องกันเอชไอวีสำหรับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย / หญิงข้ามเพศและวัยรุ่น
28-29 กันยายน 2563
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยเชิงสำรวจและเชิงคุณภาพในกลุ่มประชากรที่เข้าถึงยาก ที่จังหวัดสงขลา
14 สิงหาคม 2563
หน่วยสารเสพติดร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชนในโครงการ Change for Life ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
24 กรกฎาคม 2563
สารชุมชนสัมพันธ์ ฉบับกรกฎาคม - กันยายน 2563
คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านฉบับเต็ม
รายงานวิจัย
การศึกษาอัตราการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไวรัสตับบีและซี และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดในเชียงใหม่ 2562
ผลสำรวจ สุราเถื่อนในสังคมไทย
ใครดื่มเยอะ ซื้อที่ไหน ทำไมต้องดื่ม?
23 มิถุนายน 2563
กิจกรรมของหน่วยสารเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563
18 พฤษภาคม 2563
ประกาศแล้ว ผลการวิจัย HPTN 083 "ยาต้านไวรัสแบบฉีดออกฤทธิ์ยามีประสิทธิผลสูงในการป้องกันเอชไอวี"
1 เมษายน 2563
สารชุมชนสัมพันธ์ ฉบับเมษายน - มิถุนายน 2563
คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านฉบับเต็ม
Show More

เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในแผ่นพับแนะนำโครงการ

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถนน อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 0 5393 6148

โทรสาร 0 5322 1849, 0 5394 5053

Hepatitis B virus (HBV) vaccine
.jpg
Nurse Checking Girl
young woman number two sign against comp

A5375 

การศึกษาขนาดยาลีโวนอร์เจสเตรล ที่เหมาะสมในการคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินเมื่อใช้ร่วมกับยาต้านไวรัสเอชไอวีที่มียา

อีฟาไวเรนซ์ หรือยารักษาวัณโรคที่มียาไรแฟมปิซิน

เพื่อศึกษาว่าการกินยาลีโวนอร์เจสเตรลขนาด 2 เท่าร่วมกับยาต้านไวรัสอีฟาไวเรนซ์ หรือยาไรแฟมปิซิน จะทำให้ระดับยาลีโวนอร์เจสเตรลในเลือดเป็นอย่างไร และมีผลข้างเคียงอย่างไร

Study vaccines: HEPLISAV-B vs. Engerix-B

การศึกษาเพื่อหาสูตรยาต้านไวรัส สูตรอื่นที่เด็กและวัยรุ่นสามารถใช้ได้อย่าง ปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการรักษาเอชไอวี และเป็นแบบรวมเม็ดซึ่งสะดวกมากขึ้นในการกิน ซึ่งขณะนี้ยังมีข้อมูลไม่มากนัก

 

ยาที่ศึกษาได้แก่ ยาโดราวิรีน (DOR) เม็ดเดี่ยว และยาเม็ดรวมที่ประกอบด้วย

โดราวิรีน สามทีซีและทีดีเอฟ  (DOR/3TC/TDF)

รับอาสาสมัครเพศชาย สุขภาพแข็งแรง อายุระหว่าง 20 -45 ปี เข้าร่วมโครงการวิจัย วี503-049 วัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชพีวีในผู้ชาย

 

เพื่อศึกษาว่าการให้วัคซีนเอชพีวีชนิด 9 สายพันธุ์จำนวน 3 ครั้งจะมีความปลอดภัย และช่วยลดโอกาสการติดเชื้อในช่องปากที่เกิดจากเชื้อไวรัสฮิวแมนพาพิลโลมา (เอชพีวี) บางสายพันธุ์ที่ที่อาจนำไปสู่เนื้องอกที่จะเป็นมะเร็งในศีรษะและลำคอได้หรือไม่

©2019 by Research Center for Infectious Diseases and Substance Use. Proudly created with Wix.com