P2141054
P2140975
P2140946
Our staff at the annual HIV conferecne 2018
Interactive board games for drug education created by Gang Saa
20190528_190528_0018
Radio program
resize
P5290378
World AIDS Day event 2018 at Maharaj Hospital
logo_edited.jpg

โครงการวิจัย

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 

สื่อเผยแพร่

ตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา สถาบันวิจัยฯได้ดำเนินการวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ในทุกๆด้านได้แก่ วัคซีนป้องกันเอชไอวี

ชีวเวชศาสตร์เพื่อป้องกันเอชไอวีและการรักษาในประชากรกลุ่มต่าง ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี 
ร่วมกับเครือข่ายวิจัยที่สำคัญระดับนานาชาติ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
โครงการวิจัยเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ที่สถาบันฯดำเนินการมีความหลากหลาย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา และความจำเป็นขององค์ความรู้ในช่วงเวลานั้นๆ ผลจากโครงการวิจัยหลายประการได้นำซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ต่อนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและรักษาผู้ป่วยในปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและทั่วโลก

ข่าวสารและกิจกรรม

คลิกภาพข่าวเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ธันวาคม 2563
บทความเรื่อง Online Drug Marketing: March-30 June 2020 โดยกนิษฐา ไทยกล้า หัวหน้าหน่วยสารเสพติด ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร ASEAN Drug Monitoring Report 2019
1 ธันวาคม 2563
สถาบันวิจัยสุขภาพของสหรัฐฯ ประกาศให้ทุนวิจัยด้าน HIV/AIDS กับหน่วยวิจัยทางคลินิกจำนวน 35 หน่วยวิจัยทั่วโลก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยในนาม Thai CTU ได้รับทุนอย่างต่อเนื่องเป็นวาระที่สามเป็นเวลาอีก 7 ปี
1 ธันวาคม 2563
ภาพกิจกรรมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ทพล่าซ่า เชียงใหม่
1 ธันวาคม 2563
สารชุมชนสัมพันธ์ ฉบับ ตุลาคม - ธันวาคม 2563
คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านฉบับเต็ม
25 พฤศจิกายน 2563
กนิษฐา ไทยกล้า หัวหน้าหน่วยสารเสพติด มอบเกมส์ Alcohol in safe city ให้แก่ ศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 11
25 พฤศจิกายน 2563
กนิษฐา ไทยกล้า หัวหน้าหน่วยสารเสพติด เป็นวิทยากรเสวนาประเด็น ขายและโฆษณาในช่องทางออนไลน์: เมื่อการขายเหล้าแพร่ระบาดในสังคมในการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 11 - ภาพและข่าวจากคมชัดลึก
2 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์วิจัยฯให้การต้อนรับทีมวิจัยจากโครงการวิจัย C-free มูลนิธิรักษ์ไทย เครือข่ายผู้ใช้ยาประเทศไทย (TDN) และ มูลนิธิโอโซน ในการประชุมเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกัน เนื่องในการเปิดหน่วยวิจัยใหม่ของโครงการ C-free ที่จ.เชียงใหม่
8 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม 2563
ทีมวิจัย HPTN 083 และผู้ประสานงานชุมชนเยี่ยมชมศูนย์สุขภาพ Caremat และมูลนิธิ Mplus องค์กรชุมชนที่ทำงานด้านการป้องกันเอชไอวีสำหรับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย / หญิงข้ามเพศและวัยรุ่น
ผลการสำรวจ
ตลาดเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของ
โควิด-19
Show More

เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในแผ่นพับแนะนำโครงการ

Contact Us

Research Institute for Health Sciences, Chiang Mai University
110 Intavaroros Road, Sriphum, Muang
Chiang Mai 50200 THAILAND
Tel. 66 5393 6148

Hepatitis B virus (HBV) vaccine
.jpg
Nurse Checking Girl
RSV- Respiratory Syncytial Virus acronym

 A5379 บี ฮาย

การเสริมประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันไวัรัสตับอักเสบบีในผู้ติดเชื้อเอชไอวี: การประเมินวัคซีน HEPLISAV-B

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการตอบสนองและความปลอดภัยของวัคซีน HEPLISAV-B ในผู้ใหญ่ที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี 2 กลุ่มได้แก่ ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีแต่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน และผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีมาก่อน

Study vaccines: HEPLISAV-B vs. Engerix-B

การศึกษาเพื่อหาสูตรยาต้านไวรัส สูตรอื่นที่เด็กและวัยรุ่นสามารถใช้ได้อย่าง ปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการรักษาเอชไอวี และเป็นแบบรวมเม็ดซึ่งสะดวกมากขึ้นในการกิน ซึ่งขณะนี้ยังมีข้อมูลไม่มากนัก

 

ยาที่ศึกษาได้แก่ ยาโดราวิรีน (DOR) เม็ดเดี่ยว และยาเม็ดรวมที่ประกอบด้วย

โดราวิรีน สามทีซีและทีดีเอฟ  (DOR/3TC/TDF)

Respiratory Syncytial Virus หรือ RSV เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจของเด็กทั่วโลกที่พบบ่อยและติดต่อง่าย โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคติดเชื้อไวรัส RSV มีเพียงการรักษาตามอาการ

 

NJ-53718678 เป็นยาใหม่และอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อรักษาการติดเชื้อ RSV การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความปลอดภัยและฤทธิ์ต้านไวรัสของ JNJ-53718678 ในเด็กอายุ 28 วันถึง 3 ปีที่ติดเชื้อ RSV

©2019 by Research Center for Infectious Diseases and Substance Use. Proudly created with Wix.com