top of page

ทีมโครงการวิจัย HPTN 083 และ ผู้ประสานงานชุมชน ไปเยี่ยมองค์กร Caremat Health Center และมูลนิธิ Mplus เพื่อแจ้งผลการศึกษาของโครงการ HPTN 083 ซึ่งศึกษาการใช้ยาต้านไวรัสคาโบทีกราเวียร์แบบฉีดออกฤทธิ์ยาว เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการป้องกันเอชไอวีแบบใหม่ และหารือกับองค์กรชุมชนทั้งสองแห่งที่ทำงานอย่างแข็งขันในการป้องกันเอชไอวีในชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย/ หญิงข้ามเพศ และวัยรุ่น เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2020 และ วันที่ 22 ตุลาคม 2020 ตามลำดับ

Caremat.jpg
Caremat2.jpg
Mplus2.jpg
Mplus.jpg
1603527480887.jpg
bottom of page