กนิษฐา ไทยกล้า หัวหน้าหน่วยสารเสพติดและทีมงานเข้าร่วม

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การวิจัยเชิงสำรวจและเชิงคุณภาพในกลุ่มประชากรที่เข้าถึงยาก

จัดโดยศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด หน่วยระบาดวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2563

©2019 by Research Center for Infectious Diseases and Substance Use. Proudly created with Wix.com