Fri, Feb 14 | Imperial Ballroom

Annual HIV Conference

เข้าถึง เข้าใจ วัยใส วัยรุ่น
Registration is Closed

Time & Location

Feb 14, 2020, 8:15 AM – 4:30 PM
Imperial Ballroom, The Empress Chiang Mai Hotel, Changklan Road, Chiang Mai Thailand

About the Event

 

การประชุมวิชาการเรื่อง“ความก้าวหน้าในการป้องกัน การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี” ตอน “ เข้าถึง เข้าใจ วัยใส วัยรุ่น ”

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ห้องอิมพีเรียลบอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการจัดประชุม

 

08.00 - 08.15  

ลงทะเบียน

08.15 - 08.30 

กล่าวเปิดการอบรม โดย ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ

08.30 - 09.00  

ความก้าวหน้าในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดย พญ.ลินดา เอื้อไพบูลย์ หัวหน้าโครงการวิจัยเครือข่าย IMPAACT

09.00 - 09.45  

วัยรุ่นกับการดูแลสุขภาพกาย&ใจ

โดย นางสาวพิมพ์นารา เขียวนันใจ พยาบาลวิชาชีพคลินิกบริการวัยรุ่น 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย

 

09.45 - 10.30  

ทำอย่างไรเข้าพิชิตใจวัยรุ่น

โดย ดร.อรุณรัตน์ ตั้งมั่นวรกูล 

นักวิจัยด้านเด็กและเยาวชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.30 - 11.15   

แนวทางการให้คำปรึกษาเรื่องเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

โดย นาง สุทิพา วงศาโรจน์  คลินิกพิเศษกามโรค วัณโรค เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 

11.15 - 12.00 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง“ความท้าทายในการเข้าถึง เข้าใจ กลุ่มเด็กและเยาวชนผู้ติดเชื้อ เอชไอวี”

นางเยาวลักษณ์ สิริวโรทัย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานด้านการดูแลรักษาและส่งเสริมป้องกันด้านเอชไอวี/เอดส์ โรงพยาบาลสันป่าตอง

นางสาวอัญชลี พูนทาจักร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐม  โรงพยาบาลแม่ออน

นางสาวรัตนา ไชยฟองศรี หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสันทราย 

ผู้ดำเนินรายการ โดย ดร.อรุณรัตน์ ตั้งมั่นวรกูล

12.00 - 13.15  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 - 15.45 

Panel Discussion โครงการวิจัยต่างๆที่กำลังดำเนินการในสถาบันฯ

พญ.พัชรพรรณ สุคนธเวศ หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมฯ

พญ.ลินดา เอื้อไพบูลย์  หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมฯ      

นพ.ทวีวัฒน์ สุปินธรรม หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมฯ  

น.ส.ดาราลักษณ์ ถาวรประสิทธิ์ พยาบาลผู้ประสานงานเครือข่าย ACTG

นางจินตนา คำร้อง  ผู้ประสานงานเครือข่าย IMPAACT

ผู้ดำเนินรายการ  โดย พญ.นันทิสา โชติรสนิรมิต 

15.45 - 16.15 ซักถาม

16.15 - 16.30 กล่าวปิดการอบรมโดย ผู้อำนวยการสถาบันฯ

Share This Event

©2019 by Research Center for Infectious Diseases and Substance Use. Proudly created with Wix.com